వీడు ఎవరికీ అర్ధం కాదు !!

ఇదో రక మైన పిచి !!

రోజులు కాదు సంవచరాలు కృసి .........తుస్స్ ?

చూదాం ఏమవు తుందో ??
........................................................

Please give your valuable suggestions to mworld
:)


No comments:

Post a Comment

.:: MyHeart ::.

 .::"Where words come out from the depth of MyHeart !"::.
mworld .::MK::.
 . : : " The reason it hurts so much to separate is because our souls are connected " : : .