నవ్వులు

" బట్ట తల ఉంటెయ్ ఏమైనా సదించవచ్చు కదండీ !! "
" బట్ట తల కాదు ..పట్టుదల ...! "

" మన బాస్ చాల స్ట్రిక్ట్. లంచాలు తీసుకున్తేయ్ ఊరుకోడు .."
"ఎం సస్పెండ్ చేస్తాడా , బదిలీ చేస్తాడా ? "
" రెండు కాదు...సగం వాత ఇచేయ్దాకా ఒంటి కాలు పై నిల బాదుతాడు "........................................................

Please give your valuable suggestions to mworld
:)


No comments:

Post a Comment

.:: MyHeart ::.

 .::"Where words come out from the depth of MyHeart !"::.
mworld .::MK::.
 . : : " The reason it hurts so much to separate is because our souls are connected " : : .