మీకు తెలుసా !!

సింహం గుర్జిస్తేయ్ మైల్ దూరం వరకు వినిపిస్తుంది !!

సింహాలు ఒక రోజులో ౨౦ (ట్వెంటీ) గంటలు పాడుకుంటాయి !!

జిరాఫీ కి కేవలం ఏడు నేక్బోన్స్ ఉంటాయి !!

........................................................

Please give your valuable suggestions to mworld
:)


No comments:

Post a Comment

.:: MyHeart ::.

 .::"Where words come out from the depth of MyHeart !"::.
mworld .::MK::.
 . : : " The reason it hurts so much to separate is because our souls are connected " : : .