బచేలోర్ లైఫ్ ఇస్ ఓవర్ !! నౌ !!

ఇది నా చివరి బచేలోర్ బర్త్డే అంటున్నాడు ఎం టి .
ఎందుకంటీ పెళ్లి కుదిరింది కాబట్టి !!

బృందావనం అంటూ ముందుకి రా బోతున్నాడు త్వరలో !

సి కింద !!


........................................................

Please give your valuable suggestions to mworld
:)


No comments:

Post a Comment

.:: MyHeart ::.

 .::"Where words come out from the depth of MyHeart !"::.
mworld .::MK::.
 . : : " The reason it hurts so much to separate is because our souls are connected " : : .