ప్రియ తమా !!

ప్రియ తమా !!

ప్రేమ అనే కాగితం పై నా మనస్సును కలంగా చేసి

మొట్టమొదటి సారిగా వ్రాసాను ప్రియ నీకే ప్రేమ లేఖను

ప్రియ టమా నీవు దాన్నిని చదివి చింపకు సుమా !

ఎందుకంటేయ్ ? ముందేయ్
చెప్పాను గా ప్రేమ అనే

కాగితం ఫై నా మనస్సు ను కలంగా చేసి వ్రాసానని , అందుకే !!

........................................................

ఇంత బాగా రాయచూ అని ఇపుడే తెలిసింది !!

మీకు నా కవిత్వం నచిందా ?

........................................................

Please give your valuable suggestions to mworld
:)


No comments:

Post a Comment

.:: MyHeart ::.

 .::"Where words come out from the depth of MyHeart !"::.
mworld .::MK::.
 . : : " The reason it hurts so much to separate is because our souls are connected " : : .