నిన్ను చుసిన మరుక్షణమే !!


ప్రియ తమా !!

నిన్ను చుసిన మరుక్షణమే

నా దానిగా చేసుకోవాలని ఆశపడ్డాను !

కాని ఎక్కడికో అందనంత దూరం వెళ్ళిపోయావు

అయినా

నా చివరిగడియ వరకు నీ కోసం ఎదురు చూస్తునేయ్ఉంటాను

ఎందుకంటేయ్

నువ్వు నా ఆశ వెయ్ కాదు !! జీవితం లో నా శ్వాశ వి కూడా !!
........................................................

Please give your valuable suggestions to mworld
:)


No comments:

Post a Comment

.:: MyHeart ::.

 .::"Where words come out from the depth of MyHeart !"::.
mworld .::MK::.
 . : : " The reason it hurts so much to separate is because our souls are connected " : : .