న మాటలు కానీ నిన్ను గయా పరిస్తేయ్ మనించు !!

నిజంగా ఇంత బాగా రాస్తారని ఇదిగో ఇలా తెలుగులో రాయడం మొదలు పేటక తెలిసింది ....!! నేను ఎపుడు ఎలా తెలుగు లో రాయడం చేయలేదు ఇది మొదటి సరి ఎంత సంతోషం ఉందొ ...!! అండ్ చాల ఆసక్తి ఉంది రాస్తూ ఉంటెయ్ !!

........................................................

Please give your valuable suggestions to mworld
:)


No comments:

Post a Comment

.:: MyHeart ::.

 .::"Where words come out from the depth of MyHeart !"::.
mworld .::MK::.
 . : : " The reason it hurts so much to separate is because our souls are connected " : : .